Rozwiń menu

RODO


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 
W związku z realizacją wymogów Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujacych Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.
 
Informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezses Zarządu  Fundacji Mój Dom – Europa z siedzibą w warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 65, zwany dalej Administratorem;
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Fundacji Mój Dom - Europa, a także przysługujacych Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Mój Dom - Europa za pomocą adresu: iod@przedszkoledelfinek.eu.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Prezes Zarządu – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujacych przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Mój Dom - Europa;
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe prztwrazane są wyłącznie na podstawie udzielonej wczesniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
  na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją Mój Dom - Europa przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezes Zarządu Fundacji Mój Dom - Europa.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiazujacego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu nastepujące uprawnienia:
 1. prawo  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. prawo do żadania usunięcia danych osobowych (tzw. Prawo do bycia zapomnianym),
  w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych  osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe musza być usuniete w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
  z przepisów prawa;
g)     prawo do żadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie  danych jest niezgodne z prawe, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potzrebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora sa nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podsatwie zgody
  na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysluguje Pani/Panu prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność prztwarzania, którego dokonano na podsatwie zgody przed jej cofnieciem, z obowiązującym prawem.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią / Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Paią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.