Rozwiń menu

Nasz zespół


Kadra pedagogiczna Przedszkola Delfinek to nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi, zespół wykształconych i kreatywnych pedagogów, którzy dbają o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu.

To osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, dokształcają się na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących. Posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej, elementów logopedii i psychologii. W swojej pracy wdrażają nowatorskie osiągnięcia dydaktyki w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, uzdolnień i sprawdzania postępów dziecka. Do współpracy zaprosiliśmy nauczycieli z pasją, których misją jest towarzyszenie dziecku w jego indywidualnym rozwoju, niesienie pomocy i wspieranie w trudnych sytuacjach.


Nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli czuwa Dyrektor ds. dydaktyki i wychowania, który dzieli się z nauczycielami swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. Wspiera ich bezpośrednio przy warsztacie pracy np. poprzez aktywny udział w zajęciach, analizę merytoryczną i metodyczną zajęć. Wspólnie ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu monitoruje realizację indywidualnych programów wspierania rozwoju dzieci.